Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „nariadenie GDPR“)

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje je spoločnosť SAFTRA s. r. o., Šrobárova 2/1014, 041 80  Košice, IČO 47 428 481, e-mail: info@vevericka.sk

Účelom spracúvania osobných údajov je

a) poskytnutie služby – detské tábory.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pretože spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností vrátane predzmluvných vzťahov. Pre administráciu je nevyhnutné, aby ste nám poskytli osobné údaje požadované v prihláške.  

b) zverejnenie foto a video materiálu na propagačné účely. Právnym základom je článok  6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas dotknutej osoby.

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov (okrem údajov nutných archivácie na daňové účely, kde je lehota uchovávania 10 rokov vyplývajúca zo zákonných povinností).

Ako dotknutá osoba máte pri spracúvaní osobných údajov práva stanovené nariadením GDPR. Uplatniť si ich môžete prostredníctvom žiadosti a to elektronicky alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

1)  Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 nariadenia GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;

2)  Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 nariadenia GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;

3)  Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 nariadenia GDPR;

4)  Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 nariadenia GDPR

5) Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR;

6) Kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú

    na tomto právnom základe

7)  Ako dotknutá osoba máte tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu        osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.