Súhlas dotknutej osoby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) 

 

V súlade s ustanovením Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR ako zákonný zástupca dávam súhlas spoločnosti SAFTRA s. r. o., Šrobárova 2/1014, 041 80  Košice IČO 47428481 (ďalej len „prevádzkovateľ) na vyhotovenie obrazových snímok (fotografií) a obrazovo-zvykových záznamov za účelom  zverejnenia fotografií/videí účastníkov tábora na propagačné účely. Fotografie/videá budú zverejnené na webovom sídle vevericka.sk, upjs.sk

 

Tento súhlas udeľujem  na obdobie 5 rokov od skončenia tábora. Som si vedomý/á, že udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa alebo elektronicky. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Bol som poučený o právach, ktoré GDPR v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.